Cách liên kết facebook tác giả vào bài viết trong WordPress

Liên kết facebook tác giả bài viết trong WordPress

Khi chia sẻ bài viết lên facebook, bên cạnh đường dẫn trang web ta có thể chèn thêm link facebook của tác giả bài viết. Việc hiển thị link facebook tác giả bài viết sẽ…

12 Likes Bình luận